Fordeler og ulemper

De siste årene har regjeringen startet gjennomføringen av en kommunereform. Det er rundt 50 år siden forrige reform, og mange mente at tiden var moden for færre kommuner. Kommunenes oppgaver har endret seg mye siden forrige reform, og regjeringen ville med denne reformen redusere antall kommuner. En del kommuner har slått seg sammen frivillig, andre har blitt slått sammen med tvang. Fra 01.01.20 har Norge 356 kommuner, en nedgang fra 428 i 2017. Den mest folkerike kommunen er Oslo med over 670 000 innbyggere. Kommunen med færrest innbyggere er Utsira med 2 000 innbyggere. Disse to kommunene skal tilby de samme tjenestene til sine innbyggere og nettopp dette er ofte stridens kjerne når det kommer til sammenslåing. En kommune har mange oppgaver å utføre. Kommunen driver barneskole og ungdomsskole, de sørger for hjemmehjelp og hjemmesykepleie. De driver institusjoner for eldre og barnehage for de aller yngste. Samtidig har kommunen ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier, de skal hente inn avfall og ha en god barnevernstjeneste. Det sier seg selv at Utsira og Oslo har forskjellige forutsetninger for å gjøre dette. Kommunereformen handler i bunn om hvordan kommunene kan skape best mulige velferdstjenester der folk bor, med god nok økonomi til å gjennomføre lovpålagte oppgaver og med sterk nok påvirkningskraft til å være attraktive å bo i.

Ja eller nei til kommunesammenslåing?

Hvis vi ser på fordelene med kommunesammenslåing, er det ikke til å komme unna at større enheter gir sterkere fagmiljø, høyere service og en betydelig økonomisk innsparing. Kan en kommune spare millioner på mer effektiv drift, så er dette millioner som kan brukes til å forbedre tjenestetilbudet. Bedre tjenester kommer særlig utsatte grupper som eldre, barn og handikappede til gode. I store, robuste enheter fordeles ansvaret mellom flere, og brukere risikerer ikke å miste det tilbudet de har hvis noen av de ansatte skulle bli sykemeldt. Det er også slik at nye oppgaver som tildeles kommunene er mer komplekse enn de var tidligere, derfor blir sterkere fagmiljøer enda viktigere enn de var før. For å kunne tiltrekke seg folk med ekspertise innenfor sine fag, er det viktig at kommunene oppleves attraktive å bo i, både faglig og sosialt. Tilflyttere er ikke så opptatt av hvor kommunegrensen går, de er opptatt av gode barnehager og skoler, at helsetilbudet føles trygt og at eldre og syke blir godt tatt vare på. De er opptatt av god kollektivtransport, at kommunen føles moderne og smilende i motsetning til byråkratisk og tungrodd og at kommunen tilbyr møteplasser og et rikt og spennende kulturliv.

  • Kommunesammenslåing
  • Sterkere fagmiljø
  • Økonomisk innsparing


Det kan høres flott og fint ut med store kommuner, men det følger med noen ulemper når små kommuner skal slås sammen, vil fordelene veie opp for disse? I mange storkommuner vil det bli slik at for de som bor i ytterkantene av kommunesentrene, så vil det bli lengre vei til tjenestetilbudene. Vil ikke dette gi et dårligere tilbud til mange eldre? Og er det samfunnsøkonomisk nyttig at mer tid går med til transport til og fra de ulike tjenestetilbudene? Nye og større skoler, barnehager og gamlehjem vil komme til å bygges i sentrum, det gjør det mer attraktivt å også bosette seg i sentrum og mange av de små bygdene dør ut. Vil vi ha en slik sentralisering? De folkevalgte kjenner ikke lengre hver krok av bygda og føler mindre tilhørighet til kommunen, befolkningen får mindre innflytelse på avgjørelser som blir tatt og blir ikke da lokaldemokratiet svekket? Større enheter gir mer effektiv drift som igjen gir mer innsparing sies det, men når administrasjonen må økes, forsvinner ikke da denne innsparingen? Ved en sammenslåing vil det kunne medføre en overtallighet i arbeidsstokken. Vil det til dem bli tilbudt andre passende stillinger? Noen problemer blir løst ved sammenslåing, nye blir skapt. Heldigvis kan kommunene bestemme selv hva som blir best for dem.

  • Sentralisering
  • Dårligere tilbud
  • Mer byråkrati og administrasjon
Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa