Kommunestruktur i Norge

Staten Norge er delt inn i 18 fylker (11 fylker fra 01.01.20) og hvert fylke er delt inn i flere kommuner. Hver kommune har et visst selvstyre innad i kommunen. Kommuneinndelingen ble opprettet i Norge i 1838, da som formannskapsdistrikter. Antall kommuner i Norge er stadig i endring. På det meste var det 747 kommuner i 1930, etter det har det vært stadig mindre antall kommuner på grunn av kommunesammenslåinger. I 2018 er 422 kommuner, men Stortinget har vedtatt å redusere antallet kommuner til 356. Fordelen ved å slå sammen kommuner er at det blir større fagmiljøer som kan være til nytte både i helsevesenet, samferdsel og diverse etater. Flere arbeidsplasser og mindre avstand mellom miljøer er argumenter som blir brukt for kommunesammenslåing. Mange små, uavhengige kommuner kan gi dårlig samarbeid og gir et ulikt tilbud til deler av befolkningen. Mange er også skeptiske til sammenslåing av kommuner av forskjellige årsaker. Kartlegging viser at folk er mindre fornøyd med tjenestene i kommunen i mindre kommuner enn i de store kommunene. Store kommuner kan gi større avstand mellom de som tar beslutninger og folk som må reise lenger for å få helsetilbud fordi fagmiljøene blir samlet på større sykehus.

Kommunesammenslåing mellom Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg


Kommunereformen ble besluttet gjennomført av Stortinget i 2015. Prosesser har vært lang, men 01.01.20 blir det en ny fordelingen i Rogaland fylke. I år er det 26 kommuner i fylket, og av de var det fem kommuner som bestemte seg for å slå seg sammen. Fra og med neste år vil Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommune slås sammen til kommunen Stavanger, som blir Norges fjerde største kommune. Sandnes kommune slås sammen med Forsand kommune og vil hete Sandnes kommune. Sola og Randaberg var også foreslått slått sammen med Stavanger kommune, men her endte de på å forbli egne kommuner. Det har vært mye diskusjoner i befolkningen, i de politiske partiene og kommunestyrene for og i mot å slå sammen kommuner. Noen er svært positive til å slå seg sammen, og ser fordelene med dette. Andre er uenige og spliden har vært stor med tanke på å miste tilhørighet til sin gamle kommune. I noen kommuner har de foretatt folkeavstemning for å inkludere befolkningen i avgjørelsen og noen kommuner har blitt sammenslått med tvang. Flere av disse som er sammenslått med tvang er kommuner som ikke vil slå seg sammen med noen, men som geografisk ligger mellom to kommuner som ønsker å slå seg sammen frivillig, såkalte inneklemte kommuner.

  • Politisk partier om sammenslåing:


De politiske partiene i Norge har i mange år vært uenig i hvordan og om de skal gjennomføre en kommunereform. Mange lokalpolitikere er redd for å miste den lokale kjennskapen de har i de små kommunene. Arbeiderpartiet mener sammenslåing skal baseres på frivillighet, og at det kommunene selv ønsker skal respekteres så langt det lar seg gjøre. KrF, Høyre, Venstre og FrP er alle enige om at reformen om sammenslåing var riktig og viktig. De mener det samtidig er viktig å styrke lokaldemokratiet og at makten vil fordele seg til de folkevalgte på et regionalt nivå. Samtidig mener de at ressurser vil bli frigitt og det vil bidra til økt velferd for befolkningen. Rødt er på den andre siden i mot sammenslåing og sterkt imot å bruke tvang for å få til dette. De mener at større kommuner vil gi mindre demokratisk innflytelse og ulike og dårligere tilbud til befolkningen. Sosialistisk venstreparti er også imot at kommunesammenslåing gjøres med tvang, men de er positive til en sammenslåing der alle parter ser på dette som noe positivt. Så lenge det sikrer demokratisk styring og gjøres med åpenhet og ærlighet, så er sammenslåing av kommuner en positiv ting, ifølge SV.

  • Nye sammensetninger av kommuner i Rogaland: Stavanger kommune og Sandnes Kommune
Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa