Storkommune på Vestlandet

Rennesøy, Finnøy og Stavanger skal bli en kommune. Det skjer på den første dagen i det nye året. Nye Stavanger kommune blir landets fjerde største med fra og med rundt 141 000 innbyggere, bosatt på 37 øyer. Sandnes slår seg sammen med Forsand og den nye kommunen blir hetende Sandnes kommune og har rundt 76 058 innbyggere. Mye av begrunnelsen for å slå sammen kommuner bunner i ideen om at større kommuner står bedre rustet til å imøtekomme innbyggernes fremtidige behov. Det var lenge gjort forsøk på å lage en storkommune med Sola, Sandnes, Randaberg og Stavanger. Resultatet etter den rådgivende folkeavstemningen viste imidlertid at Sola med sine 26 582 innbyggere og Randaberg med 11 053 ønsker å stå alene. Kommunereformen har skapt stor debatt og sterkt engasjement over hele landet. For prosessen rundt sammenslåingen til nye Stavanger kommune har innbyggermedvirkning vært en viktig del av arbeidet. Den politiske ledelsen har jobbet ut ifra en tanke om å bygge et best mulig fellesskap med utgangspunkt i identitet, symboler og felles kultur.


Kommunestrukturen i Norge

I 2014 var Norge satt sammen av 428 kommuner. Etter regjeringen med statsminister Erna Solberg i spissen gjennomførte kommunereformen i 2017 vil Norge f.o.m 01.01.2020 bestå av 356 kommuner. Landets kommuner har gjennomført rådgivende folkeavstemninger i spørsmålet om kommunesammenslåing. 156 kommuner la fram et positivt vedtak om sammenslåing i sine kommunestyrer. 119 kommuner ble av regjeringen vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner. Målet er at kommunesammenslåingen skal føre til bedre og mer likeverdige tjenester til innbyggerne, gi mer helhet og bærekraft i samfunns- og næringsutvikling og sørge for at kommunene blir bedre økonomisk rustet. Regjeringen har også hatt et uttalt mål om at kommunesammenslåingen skal styrke lokaldemokratiet. Dette punktet har det vært stor diskusjon rundt. Et argument som blir brukt mot storkommuner er at nettopp at lokaldemokratiet svekkes når makten sentraliseres. De som stemmer mot sammenslåing er ofte redd for at beslutningene som gjelder deres hverdagsliv tas av folk som ikke vet hvor skoen trykker. Senterpartiet har vært klart i mot sammenslåinger, de har fått støtte av den politiske venstresiden, mens Høyre og FrP har vært reformens pådrivere.

  • Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner blir Sandefjord kommune
  • Tjøme og Nøtterøy kommuner blir Færder kommune
  • Kristiansand, Songdalen og Søgne kommuner blir Kristiansand kommune
  • Forsand og Sandnes kommuner blir Sandnes kommune


Fra 1. januar 2020 får Norge også nye fylker. 19 fylker blir til 11. Argumentene for store fylker bygger på samme tanke som fordelene med store kommuner: Bedre tjenester, sterkere økonomi og mer rettferdig fordeling er regjeringens mål. Motstanden har vært størst i nord hvor Troms og Finnmark blir tvangssammenslått. Rød-grønn politisk side i nord gikk til kommunevalg i 2019 på at de vil oppheve sammenslåingen om de kommer til regjeringsmakt i 2021.Troms og Finnmark innleder sitt forhold som ett fylke uten med hvert sitt våpenskjold, dette faller ikke i god jord hos dem som har jobbet for sammenslåingen. Rogaland , Møre og Romsdal , Nordland og Oslo kommune fortsetter som selvstendige fylker. Målet for Oslo er at byen skal få sitt eget hovedstadsråd. Rådet skal være satt sammen av representanter fra Oslo og de store kommunene rundt hovedstaden. Målet er å arbeide frem en mer effektiv utnyttelse av areal i Osloregionen, samt å bedre transport- og kollektivtilbudet. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag er fra før vedtatt slått sammen til Trøndelag fylke. Dette fylket ble en realitet 1. januar 2018.

  • Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Vestfold og Telemark
  • Aust-Agder og Vest-Agder
  • Buskerud, Akershus og Østfold
  • Oppland og Hedmark

Troms og Finnmark

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa